Naše školiace stredisko vzniklo v roku 1992. Zaoberáme sa komlexným riešením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pre rôzne podnikateľské subjekty. Našim hlavným zameraním je vykonávanie školení, seminárov a prednašok s rozličným zameraním:

 

 

- výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov (skupina 01.1 v súlade s vyhl. č 356/2007 Z.z.)
- výchova a vzdelávanie základné, opakované oboznamovanie a AOP osôb na obsluhu motorových, akumulátorových a plynových vozíkov, všetkých tried a druhov (skupina 06.1 v súlade s vyhl. č 356/2007 Z.z.)
- výchova a vzdelávanie základné, opakované oboznamovanie a AOP viazačov bremien (skupina 03.4 v súlade s vyhl. č 356/2007 Z.z.)
- výchova a vzdelávanie základné, opakované oboznamovanie a AOP osôb na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu a na oblsuhu pohyblivej pracovnej plošiny na podvozku s motorovým pohonom s výškou zdihu nad 1,5 m ( skupina 03.2 v súlade s vyhl. č 356/2007 Z.z.)
- výchova a vzdelávanie základné,opakované oboznamovanie a AOP osôb na obsluhu ručnej motorovej reťazovj píly pri inej činnosti ( skupina 10.3 v súlade s vyhl. č 356/2007 Z.z.)
- výchova a vzdelávanie základné, opakované a AOP zamestnancov na oblsuhu vybraných stavebných strojov a zariadení ( skupina 08.1 v súlade s vyhl. č 356/2007 Z.z.)
- zaškolenie a overenie vedomostí osôb na oblsuhu vyhradených technických zariadení zdvíhacích - žeriavy, zdvíhadlá, pohyblivé pracovné plošiny, zvislá posuvná brána a podobné v súlade s vyhl. č. 508/2009 Z.z. §17 ods. 3
- zaškolenie a overenie vedomostí osôb na oblsuhu vyhradených technických tlakových - tlakové nádoby stabilné v súlade s vyhl. č. 508/2009 Z.z. §17 ods. 3
- odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích - žeriavovy, pohyblivé pracovné plošiny, prostriedky na uchopovanie bremien a podobne (vyhl. č. 508/2009 Z.z.)
- odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových - tlakové nádoby stabilné (vyhl č. 508/2009 Z.z.)
- kontroly prostriedkov na zavesenie a uchovpovanie bremien (STN 27 0144)
- oboznamovanie zamestnancov, ktorí riadia motorové vozidlá zamestnávateľa do 3,5t aj nad 3,5t ( vyhl. SÚBP č. 208/91 Zb, Zák. NRSR č. 124/2006 Z.z.)
- oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov na práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou bez použitia špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky
- vstupné a opakované oboznamovanie zamestnancov a vedúcich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- vstupné a opakované školenia zamestnancov a vedúcich pracovníkov na zaistenie ochrany pred požiarmi
- školenie zdravotnej prípravy (v rámci zákona č. 124/2006 Z.z.)
- technické prehliadky motorových vozíkov (STN ISO 3691+Amd 1)
- vypracovanie dokumentácie BOZP a OPP